Skriv ut den här sidan

Barn- och ungdom

Barn- och ungdomsteamet är till för personer i åldern 0 till och med 19 år.

Målet med Barn- och ungdomsteamets verksamhet är att ge personer med synnedsättning i åldern 0-19 år så goda förutsättningar som möjligt att kunna leva ett självständigt och aktivt liv.

Ett barns funktionsnedsättning påverkar hela familjens vardag och livssituation. Vårt stöd vänder sig därför till barnet/ungdomen, familjen, anhöriga samt övriga i barnets nätverk.

Vi samarbetar utifrån enskilda familjers behov med bland annat ögonläkare, habiliteringscenter, skolhälsovård, rådgivare och specialpedagoger inom stat och kommun med flera.

Barn och ungdomar som redan har kontakt med ett Habiliteringscenter får på Syncentralen hjälp av synpedagog och optiker. Insatser från kurator, psykolog, sjukgymnast samt specialpedagog får man på sitt Habiliteringscenter.

Till familjen erbjuder vi:

 • information till närstående och personal om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i vardagen
 • kris- och samtalsstöd till föräldrar
 • stöd i samarbete med andra myndigheter
 • information om samhällsservice och intresseorganisationer
 • synbedömning
 • träning; synträning, förflyttningsträning samt träning av kompensatoriska tekniker
 • psykosocialt och specialpedagogiskt stöd till barn/ungdomar, enskilt och i grupp
 • barnpsykologisk rådgivning
 • stöd till syskon och andra närstående
 • hjälpmedel
 • råd kring belysning, ergonomi och miljö
 • temakvällar för föräldrar och närstående
 • datoranpassningar via Syncentralens datateam
 • kontinuerlig uppföljning